Overslaan naar hoofdinhoud

Voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn van toepassing:

 • het gebruik van SEOwind, en,
 • elke andere gerelateerde overeenkomst of juridische relatie met de eigenaar

op juridisch bindende wijze. Woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd in het desbetreffende specifieke deel van dit document.

De gebruiker moet dit document zorgvuldig lezen.

SEOwind wordt verzorgd door:

Winter Group, ul.Pańska 7, 00-124 Warschau, Polen.

Contactpersoon eigenaar: [email protected]

Wat de gebruiker in één oogopslag moet weten 

 • Merk op dat sommige bepalingen in deze Voorwaarden alleen van toepassing kunnen zijn op bepaalde categorieën Gebruikers. In het bijzonder kunnen sommige bepalingen alleen van toepassing zijn op Consumenten of op Gebruikers die niet als Consumenten kunnen worden aangemerkt. Dergelijke beperkingen worden altijd uitdrukkelijk vermeld in elke betrokken bepaling. Indien een dergelijke vermelding ontbreekt, gelden de bepalingen voor alle Gebruikers.
 • Het herroepingsrecht op SEOwind geldt voor alle consumenten, ongeacht hun gewone verblijfplaats. Het herroepingsrecht, in het Verenigd Koninkrijk ook wel annuleringsrecht genoemd, wordt in dit document consequent aangeduid als "het herroepingsrecht".

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Tenzij anders aangegeven, zijn de in dit hoofdstuk beschreven gebruiksvoorwaarden in het algemeen van toepassing op het gebruik van SEOwind.

In specifieke scenario's kunnen afzonderlijke of aanvullende gebruiks- of toegangsvoorwaarden gelden, die in dergelijke gevallen aanvullend in dit document worden vermeld.

Door gebruik te maken van SEOwind bevestigen Gebruikers aan de volgende eisen te voldoen:

 • Er zijn geen beperkingen voor gebruikers in termen van consumenten of zakelijke gebruikers;

Account Registratie

Om de Dienst te gebruiken moeten Gebruikers zich registreren of een Gebruikersaccount aanmaken en alle vereiste gegevens of informatie volledig en naar waarheid verstrekken.

Indien u dit niet doet, zal de Dienst niet beschikbaar zijn.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van hun inloggegevens. Daarom zijn Gebruikers ook verplicht wachtwoorden te kiezen die voldoen aan de hoogste standaarden van sterkte die SEOwind toestaat.

Door zich te registreren gaan Gebruikers ermee akkoord volledig verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun gebruikersnaam en wachtwoord.

Gebruikers zijn verplicht de Eigenaar onmiddellijk en ondubbelzinnig via de in dit document vermelde contactgegevens te informeren, indien zij denken dat hun persoonlijke informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot Gebruikersaccounts, toegangsgegevens of persoonlijke gegevens, is geschonden, onrechtmatig openbaar is gemaakt of is gestolen.

Beëindiging van de rekening

Gebruikers kunnen te allen tijde hun account beëindigen en het gebruik van de Dienst stopzetten door het volgende te doen:

 • Door gebruik te maken van de tools voor accountbeëindiging op SEOwind.

Beëindiging van het account is echter pas mogelijk na afloop van de door de gebruiker betaalde abonnementsperiode.

Schorsing en verwijdering van de rekening

De Eigenaar behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, gebruikersaccounts die hij ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden acht, op te schorten of te verwijderen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

De opschorting of verwijdering van Gebruikersaccounts geeft Gebruikers geen recht op enige aanspraak op compensatie, schadevergoeding of terugbetaling.

Het opschorten of verwijderen van accounts door oorzaken die aan de Gebruiker zijn toe te schrijven, ontslaat de Gebruiker niet van de betaling van de toepasselijke vergoedingen of prijzen.

Inhoud op SEOwind

Tenzij anders vermeld of duidelijk herkenbaar, is alle op SEOwind beschikbare content eigendom van of geleverd door de Eigenaar of diens licentiegevers.

De Eigenaar spant zich tot het uiterste in om ervoor te zorgen dat de op SEOwind aangeboden content geen inbreuk maakt op toepasselijke wettelijke bepalingen of rechten van derden. Het is echter niet altijd mogelijk een dergelijk resultaat te bereiken.

In dergelijke gevallen, onverminderd de wettelijke prerogatieven van Gebruikers om hun rechten af te dwingen, worden Gebruikers vriendelijk verzocht om gerelateerde klachten bij voorkeur te melden via de contactgegevens in dit document.

Rechten met betrekking tot content op SEOwind - Alle rechten voorbehouden

De Eigenaar houdt en behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op deze inhoud.

Gebruikers mogen daarom dergelijke inhoud niet gebruiken op een manier die niet noodzakelijk of impliciet is voor het juiste gebruik van de Dienst.

Inhoud geleverd door gebruikers

De Eigenaar stelt Gebruikers in staat eigen content te uploaden, te delen of aan SEOwind aan te bieden.

Door content aan SEOwind te verstrekken bevestigen Gebruikers dat zij daartoe wettelijk zijn gerechtigd en dat zij geen inbreuk maken op wettelijke bepalingen en/of rechten van derden.

Rechten met betrekking tot de door Gebruikers geleverde inhoud

Gebruikers erkennen en accepteren dat zij door hun eigen inhoud op SEOwind aan te bieden de Eigenaar een niet-exclusieve, volledig betaalde en royalty-vrije licentie verlenen om deze inhoud te verwerken, uitsluitend voor de exploitatie en het onderhoud van SEOwind zoals contractueel vereist.

Voor zover wettelijk toegestaan doen Gebruikers afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten in verband met door hen aan SEOwind verstrekte content.

Gebruikers erkennen, accepteren en bevestigen dat alle content die zij via SEOwind aanleveren, wordt geleverd onder dezelfde algemene voorwaarden die zijn uiteengezet voor content op SEOwind.

Aansprakelijkheid voor geleverde inhoud

Gebruikers zijn als enige aansprakelijk voor alle content die zij uploaden, plaatsen, delen of aanbieden via SEOwind. Gebruikers erkennen en accepteren dat de Eigenaar dergelijke inhoud niet filtert of modereert.

De Eigenaar behoudt zich echter het recht voor dergelijke content naar eigen goeddunken te verwijderen, te wissen, te blokkeren of te corrigeren en de uploadende Gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot SEOwind te ontzeggen:

 • indien een klacht op basis van dergelijke inhoud wordt ontvangen;
 • indien een kennisgeving van inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten wordt ontvangen;
 • in opdracht van een overheidsinstantie; of
 • wanneer de Eigenaar ervan op de hoogte is dat de inhoud, hoewel toegankelijk via SEOwind, een risico kan vormen voor Gebruikers, derden en/of de beschikbaarheid van de Dienst.

Het verwijderen, wissen, blokkeren of corrigeren van inhoud geeft Gebruikers die dergelijke inhoud hebben verstrekt of die daarvoor aansprakelijk zijn, geen recht op schadevergoeding, compensatie of terugbetaling.

Gebruikers gaan ermee akkoord de Eigenaar te vrijwaren van en tegen elke claim die wordt ingediend en/of schade die wordt geleden als gevolg van content die zij aan of via SEOwind hebben verstrekt.

Toegang tot externe middelen

Via SEOwind hebben Gebruikers mogelijk toegang tot externe bronnen die door derden worden aangeboden. Gebruikers erkennen en accepteren dat de Eigenaar geen controle heeft over dergelijke bronnen en daarom niet verantwoordelijk is voor de inhoud en beschikbaarheid ervan.

Voorwaarden die van toepassing zijn op door derden verstrekte middelen, met inbegrip van voorwaarden die van toepassing zijn op de eventuele verlening van rechten op inhoud, vloeien voort uit de voorwaarden van elk van deze derden of, bij gebreke daarvan, uit het toepasselijke wettelijke recht.

Aanvaardbaar gebruik

SEOwind en de Dienst mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van hetgeen waarvoor zij zijn bestemd, onder deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

Gebruikers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun gebruik van SEOwind en/of de Dienst niet in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden.

Daarom behoudt de Eigenaar zich het recht voor om elke passende maatregel te nemen om haar legitieme belangen te beschermen, waaronder door Gebruikers de toegang tot SEOwind of de Dienst te ontzeggen, contracten te beëindigen, wangedrag uitgevoerd via SEOwind of de Dienst te melden bij de bevoegde autoriteiten - zoals gerechtelijke of administratieve autoriteiten - wanneer Gebruikers zich bezighouden of worden verdacht zich bezig te houden met een van de volgende activiteiten: 

 • wetten, voorschriften en/of deze Voorwaarden schenden;
 • inbreuk maken op de rechten van derden;
 • de rechtmatige belangen van de Eigenaar aanzienlijk schaden;
 • de Eigenaar of een derde partij beledigen.

Filiaalprogramma

SEOwind stelt Gebruikers in de gelegenheid voordelen te ontvangen indien een nieuwe Gebruiker als gevolg van hun aanbeveling een op SEOwind aangeboden Product aanschaft.

Om gebruik te maken van dit aanbod kunnen Gebruikers anderen uitnodigen om de Producten op SEOwind te kopen door hen een door de Eigenaar verstrekte affiliate code te sturen. Dergelijke codes kunnen slechts eenmaal worden ingewisseld.

Indien bij aankoop van de Producten op SEOwind een van de uitgenodigde personen een affiliate code inwisselt, ontvangt de uitnodigende Gebruiker het voordeel of de uitkering (zoals: een prijsverlaging, een extra service feature, een upgrade etc.) dat op SEOwind is aangegeven.

affiliate codes kunnen beperkt zijn tot specifieke Producten die op SEOwind worden aangeboden.

De eigenaar behoudt zich het recht voor het aanbod te allen tijde naar eigen goeddunken te beëindigen.

Hoewel er geen algemene beperking geldt voor het aantal personen dat kan worden uitgenodigd, kan de hoeveelheid voordeel dat elke uitnodigende Gebruiker kan ontvangen, worden beperkt. 

VOORWAARDEN VOOR DE AANKOOP VAN SEOWIND PRODUCTEN EN DIENSTEN

Betaalde producten

Sommige van de op SEOwind aangeboden Producten, als onderdeel van de Dienst, worden tegen betaling verstrekt.

De vergoedingen, duur en voorwaarden die van toepassing zijn op de aanschaf van deze Producten worden hieronder en in de daarvoor bestemde secties van SEOwind beschreven. 

Beschrijving van het product

Prijzen, beschrijvingen of beschikbaarheid van Producten zijn vermeld in de respectievelijke secties van SEOwind en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Hoewel Producten op SEOwind met de grootst mogelijke nauwkeurigheid technisch mogelijk worden gepresenteerd, is weergave op SEOwind op welke wijze dan ook (inclusief, in voorkomend geval, grafisch materiaal, afbeeldingen, kleuren en geluiden) slechts bedoeld als referentie en houdt geen garantie in ten aanzien van de kenmerken van het gekochte Product.

De kenmerken van het gekozen product zullen tijdens het aankoopproces worden toegelicht.

Inkoopproces

Alle stappen vanaf de keuze van een Product tot aan het bestelformulier maken deel uit van het aankoopproces.

Het aankoopproces omvat de volgende stappen:

 • De gebruiker moet het gewenste product kiezen en zijn aankoopkeuze verifiëren.
 • Na de informatie in de aankoopselectie te hebben bekeken, kan de Gebruiker de bestelling plaatsen door deze te verzenden.

Bestelling indienen

Wanneer de Gebruiker een bestelling plaatst, geldt het volgende:

 • Het indienen van een bestelling bepaalt het sluiten van het contract en schept dus voor de Gebruiker de verplichting tot betaling van de prijs, belastingen en eventuele verdere kosten en uitgaven, zoals gespecificeerd op de bestelpagina.
 • Indien het gekochte Product een actieve inbreng van de Gebruiker vereist, zoals het verstrekken van persoonlijke informatie of gegevens, specificaties of speciale wensen, schept de bestelling een verplichting voor de Gebruiker om hieraan mee te werken.
 • Na indiening van de bestelling ontvangt de gebruiker een ontvangstbewijs dat bevestigt dat de bestelling is ontvangen.

Prijzen

De gebruikers worden tijdens het aankoopproces en vóór de verzending van de bestelling geïnformeerd over alle vergoedingen, belastingen en kosten (inclusief eventuele leveringskosten) die hen in rekening worden gebracht.

De prijzen op SEOwind worden weergegeven:

 • ofwel exclusief of inclusief alle toepasselijke vergoedingen, belastingen en kosten, afhankelijk van de sectie die de gebruiker bekijkt.

Aanbiedingen en kortingen

De Eigenaar kan kortingen aanbieden of speciale aanbiedingen doen voor de aankoop van Producten. Een dergelijke aanbieding of korting is altijd onderworpen aan de toelatingscriteria en de voorwaarden die in de desbetreffende sectie van SEOwind zijn opgenomen.

Aanbiedingen en kortingen worden altijd naar eigen goeddunken van de Eigenaar toegekend.

Herhaalde of terugkerende aanbiedingen of kortingen creëren geen claim/titel of recht dat Gebruikers in de toekomst kunnen afdwingen.

Afhankelijk van het geval zijn kortingen of aanbiedingen slechts een beperkte tijd geldig of zolang de voorraad strekt. Indien een aanbieding of korting beperkt is in de tijd, hebben de tijdsaanduidingen betrekking op de tijdzone van de Eigenaar, zoals aangegeven in de locatiegegevens van de Eigenaar in dit document, tenzij anders vermeld.

Coupons

Aanbiedingen of kortingen kunnen gebaseerd zijn op Coupons.

In geval van schending van de voor Coupons geldende voorwaarden kan de Eigenaar rechtmatig weigeren zijn contractuele verplichtingen na te komen en behoudt hij zich uitdrukkelijk het recht voor passende juridische stappen te ondernemen om zijn rechten en belangen te beschermen.

Onverminderd de onderstaande bepalingen prevaleren altijd de aanvullende of afwijkende regels voor het gebruik van de coupon die op de desbetreffende informatiepagina of op de coupon zelf staan vermeld.

Tenzij anders vermeld, zijn deze regels van toepassing op het gebruik van Coupons:

 • Elke Coupon is alleen geldig bij gebruik op de manier en binnen het tijdsbestek die op de website en/of de Coupon staan vermeld;
 • Een waardebon mag alleen in zijn geheel worden gebruikt op het moment van aankoop - gedeeltelijk gebruik is niet toegestaan;
 • Tenzij anders vermeld, kunnen Coupons voor eenmalig gebruik slechts eenmaal per aankoop worden gebruikt en kunnen ze dus slechts eenmaal worden toegepast, zelfs bij aankopen op afbetaling;
 • Een Coupon kan niet cumulatief worden toegepast;
 • De Coupon dient uitsluitend binnen de in de aanbieding genoemde termijn te worden ingewisseld. Na deze periode vervalt de Coupon automatisch, waardoor de Gebruiker geen aanspraak meer kan maken op de desbetreffende rechten, inclusief uitbetaling;
 • De Gebruiker heeft geen recht op krediet/terugbetaling/compensatie als er een verschil is tussen de waarde van de Coupon en de ingewisselde waarde;
 • De Coupon is uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel gebruik. Elke reproductie, vervalsing en commerciële handel in de Coupon is strikt verboden, evenals elke illegale activiteit in verband met de aankoop en/of het gebruik van de Coupon.

Betalingswijzen

Informatie over geaccepteerde betalingsmethoden is beschikbaar tijdens het aankoopproces.

Sommige betalingsmethoden kunnen alleen beschikbaar zijn onder aanvullende voorwaarden of kosten. In dergelijke gevallen is gerelateerde informatie te vinden in de speciale sectie van SEOwind.

Alle betalingen worden onafhankelijk verwerkt via diensten van derden. SEOwind verzamelt daarom geen betalingsgegevens - zoals creditcardgegevens - maar ontvangt alleen een melding als de betaling succesvol is afgerond.

Indien de betaling via de beschikbare methoden mislukt of door de betalingsdienstaanbieder wordt geweigerd, is de Eigenaar niet verplicht de bestelling uit te voeren. Alle eventuele kosten of vergoedingen als gevolg van de mislukte of geweigerde betaling zijn voor rekening van de Gebruiker.

Beleid voor eerlijk gebruik

Voor alle gebruikers van SEOwind geldt een Fair Use Policy. Dit beleid zorgt voor eerlijke toegang tot onze bronnen en voorkomt misbruik van de service.

Gebruikers zijn beperkt tot het maken van een aantal onderbrekingen tot 1,5 keer het aantal artikelen gespecificeerd in hun gekozen plan binnen de van toepassing zijnde factureringscyclus. Er wordt een uitzondering gemaakt voor abonnees van het Basisplan, die recht hebben op een vaste toewijzing van 30 artikelen per maand, in totaal 360 artikelen op jaarbasis.

Het totale gebruik van AI-gegenereerde woorden over alle artikelen mag een vooraf bepaalde harde limiet niet overschrijden. Deze limiet is gebaseerd op het aantal artikelen dat is toegestaan volgens het plan van de gebruiker vermenigvuldigd met 4.000 AI-woorden voor de duur van de factureringsperiode.

Door gebruik te maken van SEOwind, gaan gebruikers akkoord met deze Fair Use Policy. Het niet naleven van het beleid kan resulteren in handhavingsacties, inclusief maar niet beperkt tot waarschuwingen, account schorsing of beëindiging. SEOwind behoudt zich het recht voor om deze Fair Use Policy op elk gewenst moment en voor elke specifieke gebruiker aan te passen om eerlijk gebruik en optimalisatie van de dienst te waarborgen.

Behoud van gebruiksrechten

Gebruikers verkrijgen geen rechten om het aangekochte Product te gebruiken totdat de totale aankoopprijs door de Eigenaar is ontvangen.

Levering

Verrichten van diensten

De gekochte dienst zal worden uitgevoerd of beschikbaar worden gesteld binnen de op SEOwind aangegeven termijn of zoals voorafgaand aan de opdrachtverstrekking medegedeeld.

Duur van het contract

Proefperiode

Gebruikers hebben de mogelijkheid om SEOwind of geselecteerde Producten te testen tijdens een beperkte en niet-verlengbare proefperiode, zonder kosten. Sommige kenmerken of functies van SEOwind zijn mogelijk niet beschikbaar voor Gebruikers tijdens de proefperiode.

Nadere voorwaarden voor de proefperiode, waaronder de duur, zullen door SEOwind worden aangegeven.

De proefperiode eindigt automatisch en wordt niet omgezet in een betaald Product, tenzij de Gebruiker actief een dergelijk betaald Product aanschaft.

Abonnementen

Abonnementen stellen Gebruikers in staat een Product voortdurend of regelmatig gedurende een bepaalde periode te ontvangen. Details over het type abonnement en beëindiging worden hieronder uiteengezet.

Betaalde abonnementen

Betaalde abonnementen gaan in op de dag dat de betaling door de Eigenaar is ontvangen.

Om een abonnement te behouden, moeten Gebruikers tijdig de vereiste terugkerende kosten betalen. Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot onderbrekingen van de dienstverlening.

Beëindiging van betaalde of gratis abonnementen

Betaalde of gratis abonnementen kunnen te allen tijde worden beëindigd door het sturen van een duidelijke en ondubbelzinnige opzegging aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document, of - indien van toepassing - door gebruik te maken van de bijbehorende knoppen in deze Applicatie.

De opzegging wordt van kracht 14 dagen nadat de Eigenaar de kennisgeving van opzegging heeft ontvangen.

Gebruikersrechten

Herroepingsrecht

Behoudens uitzonderingen kan de Gebruiker binnen de hieronder vermelde termijn (over het algemeen 14 dagen) het contract herroepen, om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging. De gebruiker kan meer te weten komen over de herroepingsvoorwaarden in deze rubriek.

Voor wie geldt het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is een recht voor Europese consumenten in het geval van overeenkomsten op afstand (omdat de gebruiker de producten niet kan zien of uitproberen voordat de overeenkomst wordt gesloten). Herroeping van de overeenkomst beëindigt de verplichting van de overeenkomstsluitende partijen om de overeenkomst uit te voeren.

Op SEOwind geldt het herroepingsrecht voor alle Consumenten, ongeacht waar zij gevestigd zijn.

Tenzij een hieronder vermelde uitzondering van toepassing is, indien van toepassing, hebben Gebruikers die Consument zijn het recht om het contract binnen de voor hen geldende termijn te herroepen, om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging.

Gebruikers die niet aan deze kwalificatie voldoen, kunnen niet profiteren van de in dit deel beschreven rechten.

Uitoefening van het herroepingsrecht

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker aan de Eigenaar een ondubbelzinnige verklaring sturen van zijn voornemen om het contract te herroepen.

Hiertoe kan de Gebruiker gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat beschikbaar is in de rubriek "Definities" van dit document. Het staat de Gebruiker echter vrij zijn voornemen om het contract te herroepen kenbaar te maken door een ondubbelzinnige verklaring op een andere passende wijze. Om de termijn waarbinnen hij dit recht kan uitoefenen te respecteren, moet de Gebruiker de herroepingsverklaring verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Wanneer vervalt de herroepingstermijn?

 • Voor de aankoop van een dienst verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop het contract is gesloten, tenzij de gebruiker afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht.

Effecten van ontwenning

Gebruikers die zich correct uit een contract terugtrekken, worden door de Eigenaar terugbetaald voor alle betalingen aan de Eigenaar, inclusief eventuele betalingen voor de leveringskosten.

Eventuele extra kosten als gevolg van de keuze voor een bepaalde leveringsmethode, anders dan de door de Eigenaar aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden echter niet vergoed.

Deze terugbetaling geschiedt zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Eigenaar in kennis is gesteld van het besluit van de Gebruiker om het contract te herroepen. Tenzij anders met de Gebruiker is overeengekomen, worden de terugbetalingen verricht met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht. In ieder geval zijn er voor de Gebruiker geen kosten of vergoedingen verbonden aan deze terugbetaling.

Bij de aankoop van diensten

Indien een Gebruiker het herroepingsrecht uitoefent nadat hij heeft verzocht de dienst uit te voeren voordat de herroepingstermijn is verstreken, betaalt de Gebruiker aan de Eigenaar een bedrag dat in verhouding staat tot het deel van de geleverde dienst.

Deze betaling wordt berekend op basis van de contractueel overeengekomen vergoeding, en staat in verhouding tot het gedeelte van de dienst dat tot het tijdstip waarop de gebruiker zich terugtrekt is geleverd, vergeleken met de volledige dekking van het contract.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten:

 • voor het verlenen van diensten, nadat de dienst volledig is uitgevoerd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument, en met diens erkenning dat zijn herroepingsrecht vervalt zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd;

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Australische gebruikers

Beperking van de aansprakelijkheid

Niets in deze Voorwaarden sluit garanties, voorwaarden, garanties, rechten of rechtsmiddelen uit die de Gebruiker kan hebben op grond van de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) of enige soortgelijke wetgeving van een staat of territorium en die niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd (niet-uitsluitbaar recht). Voor zover wettelijk toegestaan, is onze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker, met inbegrip van aansprakelijkheid voor een schending van een niet-uitsluitbaar recht en aansprakelijkheid die niet anderszins is uitgesloten onder deze Gebruiksvoorwaarden, naar eigen goeddunken beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de diensten of de betaling van de kosten om de diensten opnieuw te laten leveren.

Gebruikers in de VS

Afwijzing van garanties

SEOwind wordt strikt verstrekt op een "as is" en "as available" basis. Het gebruik van de Dienst is op eigen risico van Gebruikers. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst de Eigenaar uitdrukkelijk alle voorwaarden, verklaringen en garanties af - hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk, of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op rechten van derden. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, door de gebruiker verkregen van de eigenaar of via de Dienst zal enige garantie doen ontstaan die hierin niet uitdrukkelijk is vermeld.

Zonder het voorgaande te beperken, garanderen de Eigenaar, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers niet dat de inhoud nauwkeurig, betrouwbaar of correct is; dat de Service voldoet aan de vereisten van Gebruikers; dat de Service op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie beschikbaar, ononderbroken of veilig zal zijn; dat eventuele defecten of fouten zullen worden gecorrigeerd; of dat de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Alle inhoud die wordt gedownload of anderszins wordt verkregen via het gebruik van de Service wordt gedownload op eigen risico van gebruikers en gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor enige schade aan het computersysteem of mobiele apparaat van Gebruikers of verlies van gegevens als gevolg van een dergelijke download of het gebruik van de Service door Gebruikers.

De Eigenaar garandeert, onderschrijft, garandeert of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig product of dienst geadverteerd of aangeboden door een derde partij via de Dienst of enige gekoppelde website of dienst, en de Eigenaar zal geen partij zijn bij of op enigerlei wijze toezicht houden op enige transactie tussen Gebruikers en derde partij aanbieders van producten of diensten.

De Dienst kan ontoegankelijk worden of niet goed functioneren met de webbrowser, het mobiele apparaat en/of het besturingssysteem van de Gebruikers. De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vermeende of werkelijke schade die voortvloeit uit de inhoud, de werking of het gebruik van de Dienst.

De federale wetgeving, sommige staten en andere rechtsgebieden staan de uitsluiting en beperking van bepaalde impliciete garanties niet toe. De bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing op Gebruikers. Deze overeenkomst geeft Gebruikers specifieke wettelijke rechten, en Gebruikers kunnen ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen. De disclaimers en uitsluitingen onder deze overeenkomst zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers in geen geval aansprakelijk voor

 • alle indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere, gevolg- of exemplarische schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schadevergoeding voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van, de Dienst; en
 • schade, verlies of letsel als gevolg van hacking, manipulatie of andere ongeoorloofde toegang of gebruik van de Dienst of Gebruikersaccount of de daarin opgenomen informatie;
 • eventuele fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van de inhoud;
 • persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van de toegang van de Gebruiker tot of het gebruik van de Dienst;
 • onbevoegde toegang tot of gebruik van de beveiligde servers van de Eigenaar en/of alle daarin opgeslagen persoonlijke informatie;
 • elke onderbreking of stopzetting van de transmissie naar of van de Dienst;
 • bugs, virussen, trojaanse paarden of dergelijke die naar of via de Dienst kunnen worden overgebracht;
 • eventuele fouten of weglatingen in de inhoud of voor enig verlies of schade geleden als gevolg van het gebruik van enige inhoud die geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld is via de Dienst; en/of
 • het lasterlijke, beledigende of illegale gedrag van een Gebruiker of derde partij. In geen geval zal de Eigenaar, en zijn dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers aansprakelijk zijn voor claims, procedures, aansprakelijkheden, verplichtingen, schade, verliezen of kosten voor een bedrag dat hoger is dan het bedrag dat door Gebruiker aan de Eigenaar is betaald in de voorgaande 12 maanden, of de duur van deze overeenkomst tussen de Eigenaar en Gebruiker, indien dat korter is.

Deze beperking van de aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan door de wet in het toepasselijke rechtsgebied, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of enige andere basis, zelfs als het bedrijf is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn op de Gebruiker. De voorwaarden geven de Gebruiker specifieke wettelijke rechten, en de Gebruiker kan ook andere rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder de voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

Vrijwaring

De Gebruiker stemt ermee in de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims of eisen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische kosten en uitgaven, die voortvloeien uit

 • Het gebruik van en de toegang tot de Dienst door de Gebruiker, met inbegrip van alle gegevens of inhoud die door de Gebruiker worden verzonden of ontvangen;
 • Schending door de gebruiker van deze voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schending door de gebruiker van de verklaringen en garanties die in deze voorwaarden zijn opgenomen;
 • Schending door de gebruiker van rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig recht op privacy of intellectuele eigendomsrechten;
 • Schending door de gebruiker van een wettelijke wet, regel of voorschrift;
 • alle inhoud die wordt ingediend vanaf de account van de Gebruiker, inclusief toegang door derden met de unieke gebruikersnaam, het wachtwoord of andere beveiligingsmaatregelen van de Gebruiker, indien van toepassing, inclusief, maar niet beperkt tot, misleidende, valse of onjuiste informatie;
 • opzettelijk wangedrag van de gebruiker; of
 • wettelijke bepaling door de Gebruiker of zijn filialen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Gemeenschappelijke bepalingen

Geen verklaring van afstand

Het niet doen gelden van een recht of bepaling van deze Voorwaarden door de Eigenaar vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Geen verklaring van afstand zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstand van deze of enige andere voorwaarde.

Onderbreking van de dienst

Om het best mogelijke serviceniveau te garanderen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de Dienst te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen, waarbij de Gebruikers op passende wijze worden geïnformeerd.

Binnen de grenzen van de wet kan de Eigenaar ook besluiten de Dienst op te schorten of geheel te beëindigen. Indien de Dienst wordt beëindigd, zal de Eigenaar samenwerken met Gebruikers om hen in staat te stellen Persoonsgegevens of informatie in te trekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Bovendien is het mogelijk dat de Dienst niet beschikbaar is om redenen buiten de redelijke controle van de Eigenaar, zoals "overmacht" (bijvoorbeeld arbeidsacties, infrastructurele storingen of stroomuitval, enz.)

Doorverkoop van diensten

Gebruikers mogen geen enkel deel van SEOwind en haar Dienst reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar, die ofwel rechtstreeks ofwel via een legitiem doorverkoopprogramma wordt verleend.

Privacybeleid

Voor meer informatie over het gebruik van hun Persoonsgegevens kunnen Gebruikers het privacybeleid van SEOwind raadplegen. Het privacybeleid is beschikbaar op https://seowind.io/privacy-policy/

Intellectuele eigendomsrechten

Onverminderd enige meer specifieke bepaling van deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en modelrechten met betrekking tot SEOwind het exclusieve eigendom van de Eigenaar of diens licentiegevers en zijn deze onderworpen aan de bescherming verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectuele eigendom.

Alle handelsmerken - nominaal of figuratief - en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, illustraties, afbeeldingen of logo's die in verband met SEOwind voorkomen zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en zijn onderworpen aan de bescherming die wordt verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectuele eigendom.

Wijzigingen van deze voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of anderszins aan te passen. In dergelijke gevallen zal de Eigenaar de Gebruiker op passende wijze informeren over deze wijzigingen.

Dergelijke wijzigingen zullen alleen de relatie met de Gebruiker voor de toekomst beïnvloeden.

Het voortgezette gebruik van de Dienst zal betekenen dat de Gebruiker de herziene Voorwaarden aanvaardt. Indien Gebruikers niet aan de wijzigingen gebonden wensen te zijn, dienen zij het gebruik van de Dienst te staken. Het niet accepteren van de herziene Voorwaarden kan beide partijen het recht geven de Overeenkomst te beëindigen.

Voorafgaand aan de aanvaarding door de Gebruiker is de van toepassing zijnde voorgaande versie bepalend voor de relatie. De Gebruiker kan elke voorgaande versie opvragen bij de Eigenaar.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zal de Eigenaar de datum vermelden waarop de gewijzigde Voorwaarden in werking zullen treden.

Overdracht van het contract

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden over te dragen, te cederen, te vervreemden door novatie of uit te besteden, rekening houdend met de legitieme belangen van de Gebruiker. Bepalingen betreffende wijzigingen van deze Voorwaarden zullen dienovereenkomstig van toepassing zijn.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden op geen enkele wijze toewijzen of overdragen zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Contacten

Alle communicatie met betrekking tot het gebruik van SEOwind dient te geschieden via de in dit document vermelde contactgegevens.

Scheidbaarheid

Mocht een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht onder de toepasselijke wetgeving, dan heeft de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

Gebruikers in de VS

Een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden geïnterpreteerd, uitgelegd en hervormd in de mate die redelijkerwijs nodig is om deze geldig, afdwingbaar en in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling te maken. Deze Voorwaarden vormen de gehele Overeenkomst tussen Gebruikers en de Eigenaar met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle andere communicatie, inclusief maar niet beperkt tot alle eerdere overeenkomsten, tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Deze Voorwaarden zullen worden afgedwongen voor zover de wet dat toestaat.

EU-gebruikers

Indien een bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt geacht, zullen de partijen hun best doen om op minnelijke wijze een overeenkomst te bereiken over geldige en afdwingbare bepalingen ter vervanging van de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare delen.

Indien dit niet gebeurt, worden de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen, indien dit krachtens het toepasselijke recht is toegestaan of bepaald.

Onverminderd het bovenstaande zal de nietigheid, ongeldigheid of onmogelijkheid tot handhaving van een bepaalde bepaling van deze Voorwaarden niet de gehele Overeenkomst teniet doen, tenzij de geschrapte bepalingen essentieel zijn voor de Overeenkomst, of van zodanig belang dat de partijen de overeenkomst niet zouden hebben gesloten indien zij hadden geweten dat de bepaling niet geldig zou zijn, of in gevallen waarin de resterende bepalingen zich zouden vertalen in een onaanvaardbare hardheid voor een van de partijen.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door het recht van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals bekendgemaakt in het desbetreffende deel van dit document, zonder rekening te houden met beginselen van conflictenrecht.

Uitzondering voor Europese consumenten

Echter, ongeacht het bovenstaande, indien de gebruiker een Europese consument is en zijn gewone verblijfplaats heeft in een land waar de wet voorziet in een hogere norm voor consumentenbescherming, zullen deze hogere normen prevaleren.

Bevoegde rechtbank

De exclusieve bevoegdheid om te beslissen over elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden ligt bij de rechtbanken van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals weergegeven in de desbetreffende paragraaf van dit document.

Uitzondering voor Europese consumenten

Het bovenstaande is niet van toepassing op Gebruikers die als Europese Consumenten worden aangemerkt, noch op Consumenten die in Zwitserland, Noorwegen of IJsland zijn gevestigd.

Geschillenbeslechting

Minnelijke geschillenbeslechting

Gebruikers kunnen eventuele geschillen voorleggen aan de Eigenaar die zal proberen deze in der minne op te lossen.

Hoewel het recht van Gebruikers om juridische stappen te ondernemen altijd onaangetast blijft, worden Gebruikers in het geval van controverse over het gebruik van SEOwind of de Dienst vriendelijk verzocht contact op te nemen met de Eigenaar via de contactgegevens in dit document.

De Gebruiker kan de klacht met een korte beschrijving en, indien van toepassing, de gegevens van de betreffende bestelling, aankoop of rekening indienen bij het in dit document vermelde e-mailadres van de Eigenaar.

De Eigenaar zal de klacht onverwijld en binnen 5 dagen na ontvangst behandelen.

Online geschillenbeslechting voor consumenten

De Europese Commissie heeft een online platform voor alternatieve geschillenbeslechting opgericht dat een buitengerechtelijke methode vergemakkelijkt voor het oplossen van geschillen die verband houden met en voortvloeien uit online verkoop- en dienstencontracten.

Bijgevolg kan elke Europese consument of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein gevestigde consument gebruik maken van een dergelijk platform voor het beslechten van geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten die online zijn gesloten. Het platform is beschikbaar op de volgende link.

Definities en juridische verwijzingen

SEOwind (of deze Applicatie)

De eigenschap die de levering van de dienst mogelijk maakt.

Overeenkomst

Elke juridisch bindende of contractuele relatie tussen de Eigenaar en de Gebruiker, geregeld door deze Voorwaarden.

Zakelijke gebruiker

Elke gebruiker die niet als consument kan worden aangemerkt.

Coupon

Elke code of voucher, in gedrukte of elektronische vorm, waarmee de Gebruiker het Product tegen een gereduceerde prijs kan kopen.

Europees (of Europa)

Van toepassing wanneer een gebruiker fysiek aanwezig is of zijn statutaire zetel binnen de EU heeft, ongeacht zijn nationaliteit.

Voorbeeldformulier voor herroeping

Geadresseerd aan:

SEOwind, Winter Group, ul. Pańska 7, 00-124 Warschau, Polen

[email protected]

Ik/wij deel/delen mee dat ik/wij de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/het verlenen van de volgende dienst herroep/herroepen:

_____________________________________________ (geef een beschrijving van de goederen/diensten die onder de respectieve herroeping vallen)

 • Besteld op: _____________________________________________ (datum invullen)
 • Ontvangen op: _____________________________________________ (datum invullen)
 • Name of consumer(s):_____________________________________________
 • Address of consumer(s):_____________________________________________
 • Datum: _____________________________________________

(ondertekenen indien dit formulier op papier wordt ingediend)

Eigenaar (of wij)

Geeft de natuurlijke of rechtspersoon aan die SEOwind en/of de Dienst aan Gebruikers levert.

Product

Een goed of dienst beschikbaar voor aankoop via SEOwind.

De verkoop van Producten kan deel uitmaken van de Dienst.

Service

De door SEOwind geleverde dienst zoals beschreven in deze Voorwaarden en op SEOwind.

Voorwaarden

Alle bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van SEOwind en/of de Dienst zoals beschreven in dit document, inclusief eventuele andere gerelateerde documenten of overeenkomsten, en zoals van tijd tot tijd bijgewerkt.

Gebruiker (of U)

Vermeldt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die SEOwind gebruikt.

Consument

Elke Gebruiker die als natuurlijke persoon toegang heeft tot goederen of diensten voor persoonlijk gebruik, of meer in het algemeen, handelt voor doeleinden buiten zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep.

Laatste update: 07 maart 2024

© SEOwind, Inc. Alle rechten voorbehouden. Verschillende handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.