Hoppa till huvudinnehåll

Denna sekretesspolicy reglerar det sätt på vilket SEOwind.io samlar in, använder, upprätthåller och avslöjar information som samlas in från användare (var och en, en "användare") på webbplatsen. https://sewind.io webbplats ("Webbplats"). Denna sekretesspolicy gäller för webbplatsen och alla produkter och tjänster som erbjuds av SEOwind.

Genom att använda denna webbplats förklarar du att du accepterar denna sekretesspolicy. Om du inte godkänner denna integritetspolicy får du inte använda vår webbplats. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter det att ändringar i denna sekretesspolicy har publicerats anses du ha godkänt dessa ändringar.

Ändamål och rättsliga grunder för behandlingen

 1. Om du använder vår tjänst för bekräftelse av uppgifter kommer dina personuppgifter att behandlas i följande syften: för att ingå ett avtal om tillhandahållande av tjänsten och för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet, vilket inkluderar utlämnande av dina personuppgifter till partnern, och för att behandla klagomål - behandlingen är laglig eftersom den är nödvändig för att vidta åtgärder innan avtalet ingås och för att fullfölja avtalet (art. 6.1 b GDPR); för direktmarknadsföring av våra egna produkter och tjänster - behandlingen är laglig på grund av legitima intressen (artikel 6.1 f GDPR) eftersom vi har ett legitimt intresse av direktmarknadsföring, medan ditt samtycke krävs för att vi ska kunna skicka kommersiell och marknadsföringsrelaterad information med hjälp av telekommunikationsutrustning, automatiska uppringningssystem eller medel för elektronisk kommunikation (SMS, e-post, telefon). Samtycket ges frivilligt men är nödvändigt för att vi ska kunna skicka kommersiell och marknadsföringsinformation.
 2. Om du använder vår webbplats kommer dina personuppgifter att behandlas i följande syften: för att du ska kunna använda funktioner på webbplatsen och upprätthålla en anslutning - behandlingen är laglig på grund av legitima intressen (artikel 6.1 f i GDPR) eftersom vi har ett legitimt intresse av att driva webbplatsen och ge tillgång till det innehåll du söker, samt att främja vår verksamhet; för statistiska ändamål, inklusive marknadsanalyser och opinionsundersökningar, för att förbättra kvaliteten på våra tjänster - behandlingen är laglig på grund av legitima intressen (artikel 6.1 f i GDPR). 6.1 f GDPR) eftersom vi har ett legitimt intresse av att ändra vårt produktsortiment för att möta marknadens förväntningar; för att bedriva marknadsföring, inklusive tillhandahållande av relevant reklaminnehåll - behandlingen är laglig på grund av legitima intressen (artikel 6.1 f GDPR) eftersom vi har ett legitimt intresse av att visa det innehåll som du söker; dessa åtgärder kan endast vidtas med ditt samtycke till användningen av cookies och liknande mekanismer.
 3. Om du interagerar med våra profiler i sociala medier kommer dina personuppgifter att behandlas i följande syften: för att driva en profil och ge tillgång till information som vi lägger ut på sociala medier och för marknadsföringsaktiviteter på sociala medieplattformar - behandlingen är laglig på grund av legitima intressen (artikel 6.1 f i GDPR) eftersom vi har ett legitimt intresse av att upprätthålla profilen och ge tillgång till det innehåll du söker samt att främja vår verksamhet.
 4. I varje situation som beskrivs ovan kan dina personuppgifter också behandlas för följande ändamål: för att vi ska kunna uppfylla lagstadgade skyldigheter, t.ex. skyldigheter i fråga om skatt, redovisning och finansiell rapportering enligt lag - behandlingen är laglig på grund av en lagstadgad skyldighet (artikel 6.1 c i GDPR); för att fastställa, utöva eller försvara oss mot anspråk - behandlingen är laglig på grund av behovet av att fullgöra avtalet (artikel 6.1 c i GDPR); för att fastställa, utöva eller försvara oss mot anspråk - behandlingen är laglig på grund av behovet av att fullgöra avtalet (artikel 6.1 c i GDPR); för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, t.ex. 6.1 b GDPR) eller för att tillgodose legitima intressen (artikel 6.1 f GDPR), dvs. utövandet av våra rättigheter; för andra ändamål som du har samtyckt till, om vi begär ditt samtycke till att behandla personuppgifter och samtycket ges - behandlingen är laglig på grund av samtycket (artikel 6.1 a GDPR). I sådana fall lämnas uppgifter och samtycke ges fritt, men detta kan vara nödvändigt för att uppnå syftet med databehandlingen.

Mottagare av uppgifter

 1. Vi säljer, byter eller hyr inte ut användarnas personliga identifieringsuppgifter till andra, såvida inte användaren har gett sitt uttryckliga samtycke. Vi kan komma att dela generisk, aggregerad demografisk information som inte är kopplad till någon personlig identifieringsinformation om besökare och användare med våra affärspartners, pålitliga dotterbolag och annonsörer för de syften som beskrivs ovan.
 2. Dina personuppgifter kan överföras för behandling till (mottagare av personuppgifter): SEOwind's bokföringsföretag, leverantören av hosting för webbplatsen, företaget som tillhandahåller teknisk support, leverantören av juridiska tjänster, betalningsleverantören, marknadsföringsleverantören, företaget som tillhandahåller CRM-systemet. De personuppgifter som samlas in av SEOwind kan också lämnas ut till: behöriga statliga myndigheter på deras begäran på grundval av relevanta lagbestämmelser eller andra personer och enheter - i de fall som föreskrivs i lagbestämmelserna. Den enhet som behandlar användarnas personuppgifter på grundval av överföringsavtalet kommer att behandla användarnas personuppgifter från och med GDPR:s ikraftträdande genom en annan enhet endast efter föregående samtycke från SEOwind.
 3. Det är möjligt att överföra personuppgifter till ett tredjeland i en situation där någon av enheterna behandlar uppgifter i ett tredjeland och endast i enlighet med GDPR (när de rättsliga kraven är uppfyllda, dvs. när Europeiska kommissionen har fastställt en adekvat skyddsnivå, med hjälp av avtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen eller i händelse av att det finns lämpliga skyddsåtgärder).
 4. SEOwind får lämna ut användarens personuppgifter till andra enheter än de som anges i avsnittet Datamottagare endast efter användarens förhandsgodkännande.

Mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

 1. Dina uppgifter kan överföras till mottagare i tredje land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). För att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats och för att skydda dina personuppgifter bekräftar vi att personuppgifter kommer att överföras till tredjeländer på följande grunder: när Europeiska kommissionen beslutar att tredjelandet säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter (beslut om adekvat skyddsnivå); standardklausuler för dataskydd (standardavtalsklausuler) som antagits av Europeiska kommissionen; bindande företagsregler - när uppgifter överförs av mottagare som är medlemmar i multinationella kapitalgrupper. Europeiska kommissionens beslut finns tillgängliga på eur-lex.europa.eu.

Typ och källa av personuppgifter

 1. Vi får dina uppgifter från dig direkt eller via leverantörer av verktygen. Beroende på vilka verktyg du använder får vi tillgång till andra typer av uppgifter. 

Period för lagring av uppgifter

 1. Den period under vilken dina uppgifter lagras bestäms av det syfte för vilket de behandlas, och dessa syften är: Vi kan också behandla dina uppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla skyldigheterna enligt dessa lagar. för att fastställa, utöva eller försvara oss mot anspråk - tills eventuella anspråk som existerar upphör att gälla enligt preskriptionsbestämmelserna. för marknadsföring av våra egna produkter och tjänster - under avtalets giltighetstid. Om du samtycker till behandling av dina uppgifter kommer vi att behandla dessa uppgifter tills samtycket återkallas eller tills det syfte för vilket uppgifterna behandlas är helt uppnått (om möjligt).

De registrerades rättigheter

 1. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, rättelse, radering och begränsning av databehandling, rätt att invända mot databehandling och rätt till dataportabilitet. Om Vi behandlar Dina personuppgifter på grundval av samtycke har Du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Samtycket kan återkallas genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected] Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen av dina uppgifter fram till dess att samtycket återkallas, och när vi behandlar dina personuppgifter på någon annan grund (t.ex. när vi uppfyller rättsliga skyldigheter). Du kan också när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter på grunder som rör dina särskilda omständigheter, om behandlingen sker på grundval av berättigat intresse (artikel 6.1 f i GDPR) eller i allmänhetens intresse (artikel 6.1 e i GDPR), och detta inbegriper invändningar mot profilering, enligt dessa lagar. I en sådan situation kommer vi att upphöra med att behandla de uppgifter om dig som invändningen på den grunden gäller. Vi har en laglig rätt att vägra att följa denna begäran om Vi har tvingande legitima skäl att fortsätta behandla uppgifterna som väger tyngre än Dina intressen, rättigheter och friheter, eller skäl för att fastställa, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk. Om personuppgifter behandlas i syfte att bedriva direktmarknadsföring kan Du när som helst invända mot behandling av Dina uppgifter för detta ändamål. Vi kommer att upphöra med behandlingen av Dina uppgifter för direktmarknadsföring när vi har mottagit en sådan begäran.

Uppgifter som lämnas frivilligt eller på grund av en skyldighet

 1. Personuppgifter lämnas frivilligt, men om du vägrar att lämna uppgifter som vi anger som nödvändiga kan det hindra oss från att utföra en tjänst eller vidta begärda åtgärder, t.ex. behandla ett klagomål.

Cookies

 1. Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som används när en användare går in på en webbplats. Dessa filer genereras och sparas på användarens enhet, t.ex. i webbläsarens minne, medan webbplatsen eller ägarna av dessa cookies har tillgång till dem. Beroende på typ är cookies övergående, vilket innebär att de raderas när användaren stänger webbläsaren, eller beständiga, vilket innebär att de raderas efter en längre tid. 
 2. Du kan bestämma om du vill tillåta användning av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder kan du ha möjlighet att välja mer specifika lagringsinställningar för cookies, till exempel genom att inte tillåta endast cookies från vissa webbplatser, inte tillåta vissa typer av cookies eller radera enskilda cookies som har lagrats på din enhet. Om webbläsaren tillåter specifika typer av cookies innebär detta att Du samtycker till att dessa cookies används enligt polsk lag. En detaljerad vägledning om hur man justerar lagringsinställningarna finns på mjukvarutillverkarens eller utvecklarens webbplats, särskilt:
 3. Om användningen av cookies inte är tillåten kan det hända att vissa funktioner på en webbplats inte fungerar korrekt eller slutar att fungera. Vi rekommenderar att du tillåter lagring och åtkomst av cookies för att kunna utnyttja en webbplats fullt ut.
 4. Vi kan använda cookies och andra organisationer kan också använda cookies. Cookies gör det möjligt för oss att anpassa ett besök på en webbplats. De exakta ändamålen för vilka cookies används beskrivs i tabellen nedan.
 5. Typ av cookies Organisation Syfte Vem har tillgång till cookies Lagringsperiod Egna cookies SEOwind upprätthåller en session

Definitioner

 1. Du: fysisk person vars personuppgifter behandlas i samband med användning av vår webbplats, en profil i sociala medier eller våra tjänster.
 2. GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
 3. Partner: företag som samarbetar med oss enligt ett samarbetsavtal som ingåtts med oss och som begär bekräftelse av dina uppgifter.
 4. Verktyg: tjänst som gör det möjligt för SEOwind att bekräfta en specifik uppsättning uppgifter om dig.